نمای کلی

Antiparallasse1 BN

آمپرمترهای AC/DC

  • آمپرمترهای آنالوگ AC و DC به همراه شنت در رنج های مختلف
  • استفاده در حالت های عادی و موتوری
  • آمپرمترهای AC با CT های 1 آمپر و 5 آمپر با مقیاس های 5In, 2In و 7In
  • آمپرمترهای DC در رنج های 60mV تا 150mV با مقیاس های متنوع
  • شنت های DC در رنج های 60mV تا 150mV با مقیاس های متنوع
  • قابلیت سفارشی سازی بر مبنای درخواست کاربر توسظ کارخانه سازنده
  • ساخت Frer ایتالیا

دریافت datasheet:
pdf icon