نمای کلی

1271 thumb.7mi8

theMova P360-100

  • سنسور حرکت
  • در رنگ های طوسی و سفید
  • ساخت theben آلمان

دریافت datasheet:
pdf icon